Skip to main content

Praktiske oplysninger for Vorbasse Marked

PDF-fil med de praktiske oplysninger kan hentes her eller læses nedenfor.

Overordnet

 1. Alle på Vorbasse Marked skal følge anvisninger fra arrangøren Vorbasse Grundejerforening.
 2. Vi forventer god opførsel, og ingen bør udvise adfærd til gene for gæster, handlende, personale og andre.

Stadelejere

 1. Alle stadelejere/boder skal skilte tydeligt med navn og forretningsadresse. De udleverede skilte skal hænges synligt.
 2. Stadepladsen må ikke overdrages eller videresælges uden arrangørens forudgående accept.
 3. På hestepladsen må der kun sælges heste.
 4. På smådyrspladsen må der kun sælges smådyr, medmindre andet er aftalt med og godkendt af arrangøren.
 5. El-tilslutning sker i opsatte stikkontakter/tavler. Krafttilslutning udføres af markedspladsens elektriker. 50 meter kabel skal medbringes af stadelejer. Større forbrugere skal medbringe eget materiel til krafttilslutning. Flere stadepladser kan af markedspladsens elektriker tilsluttes samme sikringsgruppe. Der vil være strøm på pladsen fra og med onsdag kl. 12.00 til søndag kl. 08.00 i markedsugen. Omkring EL-tavler skal der være et fri-areal på minimum 80 cm til faste genstande.
 6. På stadepladsen må der ikke findes tivoli og tivolilignende aktiviteter, eks. Gevinstspil.
 7. Der må ikke sælges, udleveres eller bortloddes mad- og drikkevarer af nogen art, uden særskilt tilladelse fra arrangøren.
 8. Stadeholdere med lov til salg af spisevarer skal til enhver tid overholde Fødevaredirektoratets og Brandmyndighedernes regler og anvisninger samt de aftalte betingelser med arrangøren. 
 9. Campering, herunder overnatning, på Markedspladsen er ikke tilladt. Overnatning af indtil 2 personer med tilknytning til den enkelte stadeplads er dog tilladt. Der skal forefindes mindst 1 godkendt pulverslukker. 
 10. Der er tidligst adgang til markedspladsen mandag efter kl. 16.00 i markedsugen. Ankomst heste tidligst onsdag kl. 18.00 i markedsugen. Smådyr tidligst torsdag kl. 08.00 i markedsugen. 
 11. Markedet åbner torsdag kl. 12.00 i markedsugen. Boden må først åbnes torsdag kl. 12.00 og skal være åben kl. 12.30 og fredag samt lørdag morgen senest kl. 09.00, ellers kan pladsen sælges til anden side uden refusion af betalt stadeleje.
 12. Nedtagning må tidligst ske den sidste markedsdag (lørdag) kl. 18.00 af hensyn til markedets gæster og de øvrige kræmmere. Såfremt dette ikke respekteres, kan man ikke forvente at blive tildelt pladsen året efter
 13. Der skal medbringes og opsættes mindst 1 stk. godkendt (DS/ EN3) pulverslukker (mindst 1 x 6 kg).  HUSK skal godkendes hvert år. Der vil blive foretaget stikprøvekontrol fra beredskabets side. I tilfælde af manglende godkendt pulverslukker lukkes den pågældende stand øjeblikkeligt og kan først åbnes igen, når pulverslukkeren er godkendt. Samme sanktion kan komme på tale, hvis der ophobes store mængder affald / tom emballage på standen. Vi opfordrer til at alle stadepladser har installeret røgalarm. Vorbasse grundejerforening sørger for at det er muligt at få kontrolleret pulverslukkere på pladsen.
 14. Der må maksimalt være 1 stk. 11 kg. Gasflaske pr. stadeplads. Alle gasinstallationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet, udstedt af DGP. 
 15. Brug af al åben ild, grill og lignende i og ved stadepladsen er strengt forbudt.
 16. Alle veje og gangarealer skal holdes fri for telte, udstillede varer mm. – facadelinjen skal ubetinget respekteres.
 17. Stadepladsens bagområde skal være forsvarligt afspærret for publikum.
 18. I eller ved den enkelte stadeplads må der placeres én affaldscontainer med et rumindhold på max. 1m3 
 19. Alt affald skal afleveres i de på pladsen anviste containere. Se affaldshåndtering her 
 20. Stadeplads og foranliggende areal skal afleveres i rengjort og ryddet stand senest kl. 13.00 dagen efter markedet.
 21. I tilfælde af ildløs/brand, kontakt da straks Markedsinformationen på 75 33 36 56 eller få fat i én af vagterne som straks vil være behjælpelig med at tilkalde den fornødne hjælp.
 22. Førstehjælp / samarittervagt er placeret ved Markedsinformationen. Kontakt evt. Markedsinformationen på tlf. 75 33 36 56.
 23. Lægevagt: Lægehuset i Vorbasse kan kontaktes i den normale åbningstid på tlf. 75 33 34 44. Kontakt evt. Markedsinformationen på tlf. 75 33 36 56 som vil være behjælpelig.
 24. Bademuligheder i Vorbasse Fritidscenter i Markedsugen
  Mandag, tirsdag og onsdag: Indenfor Fritidscentrets normale åbningstider ved henvendelse i cafeteriet
  Torsdag og Fredag: kl. 6.00-11.30 samt kl. 17.00-20.00
  Lørdag: kl. 6.00-11.30 samt kl. 17.00-19.00
  Søndag: Lukket

  Der er også bademulighed på Spejdercamping.

Kørsel og parkering

 1. Kørsel på Markedspladsen skal begrænses mest muligt af hensyn til gæster. I markedsdagene er kørsel ikke tilladt torsdag fra kl. 12.00 til 20.00, fredag fra kl. 09.00 til 20.00 samt lørdag fra kl. 09.00 til 19.00.
 2. Parkering i salgsområder er ikke tilladt. Undtaget herfra er op til 2 køretøjer med direkte tilknytning til stadepladsen. Parkering skal her ske inde på stadepladsen.
 3. Handlende kan købe P-billet på Pladskontoret indenfor åbningstiden. Grøn P er åben for handlende, onsdag fra kl. 19.00 til 20.00. Der er ingen gratis Parkering for kræmmere på Vorbasse Markeds P-pladser. Ved ulovlig parkering fjernes bilen for ejers regning.

Generelt

 1. Vorbasse Marked påtager sig intet ansvar for de udstillede og opstillede varer/effekter.
 2. Vorbasse Marked påtager sig intet ansvar for trafik- og vejrmæssige forhold.
 3. Overtrædelse af dette ordensreglement samt overtrædelse af beslutninger og anvisninger fra arrangøren kan medføre bortvisning - og i skønnede tilfælde med Politiets bistand. Ved bortvisning refunderes stadeleje ikke.
 4. Vorbasse Marked forbeholder sig ret til at gøre erstatningskrav gældende ved overtrædelse af dette ordensreglement.
 5. Bekendtgørelser om dyrskuer, markeder o. lign. samt bekendtgørelser og supplerende bestemmelser for håndtering og omsætning af dyr skal overholdes af stadelejer.
 6. Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet fastsat af Beredskabsstyrelsen og anden lovgivning skal overholdes af stadelejer.
 7. Opstillede boder er på stadelejerens ansvar og forsikring.
 8. Fyrværkeri: Ophold på pladsen under eget ansvar

               

              Vorbasse, den 11. maj 2018.
              Vorbasse Grundejerforening